Stylecraft Logo

WorldEdit

Jedná se o velmi užitečný nástroj, který můžete využívat na našem Creative serveru. Můžete si s ním značně pomoci při stavění nebo úpravách krajiny.

1) Výběr regionu (prostoru, se kterým budeme chtít pracovat.)

Mějme na paměti, že pokud označujeme učitý prostor ve tvaru krychle, hranolu či kvádru označujeme krajní body diagonály vedoucí skrz námi požadovaný útvar. Vlastně něco jako úhlopříčka v 3D prostoru. Diagram: Cuboid

Tyto dva body se dají označit několika způsoby:

a) kliknutím ohnivou tyčí (blazerodem) na vybrané krajní bloky (levým tlačítkem 1. bod, pravým tlačítkem 2. bod)
b) příkazem //pos1 první bod a //pos2 druhý bod (označí blok ležící nad tím, na kterém stojíte)
c) příkazem //hpos1 a //hpos2 (funguje podobně jako předchozí bod, jen označí blok, na který se zrovna koukáš, funguje do omezené vzdálenosti)

d) Lze také jde označit chunk, ve kterém zrovna stojíte příkazem //chunk Velikost chunku je 16 x 16 x 256, pro představu: https://hydra-media.cursecdn.com/minecraft.gamepedia.com/e/ec/Chunk.png

2) Modifikace vybraného regionu (chceme-li, prostoru či oblasti)

Setování bloků
Po tom, co jsme si označili nějakou oblast, pravděpodobně s ní budeme chtít něco provést. Nejpoužívanější příkaz je:
//set ID_bloku (například: //set 1)
Tento příkaz vyplní dříve vybranou oblast blokem, jehož ID jsme do tohoto příkazu napsali. Do tohoto příkazu můžeme také napsat více bloků oddělených čárkou, například:
//set 20,89,35 vytvoří toto: http://prntscr.com/bgib6n
Také jde zadat i procentuální podíl určitých bloků, které se mají změnit. Například příkazem
//set 90%20,10%89 vytvoříme toto: http://prntscr.com/bgicia

Záměny bloků (replacing)
Pokud chceme ve vybrané oblasti zaměnit určitý blok za jiný, použijeme příkaz
//replace ID_aktuálního_bloku ID_bloku,_na který_ho_chceme_změnit. Tedy například
//replace 1 3 - tento příkaz v označené oblasti vymění kámen na hlínu.

Ohraničení a vytvoření zdí
Pokud chceme vytvořit stěny vybrané oblasti ze všech 6-ti stran, použijeme příkaz
//outline ID_bloku.
Tím se vytvoří útvar ve tvaru vybrané oblasti a bude dutý. Pokud chceme vytvořit jen jen vertikální stěny po stranách, použijeme příkaz
//walls ID_bloku.

Stackování
Pokud checme označenou oblast a vše co je v ní mnohokrát nakopírovat (nastackovat) směrem kterým se díváme, použijeme příkaz
//stack počet. Například pokud si značíme tento tvar: http://prntscr.com/bgilqi příkazem //stack 50 nakopírujeme ho do takovéto podoby: http://prntscr.com/bgilwz

Posouvání
Pokud chceme výběr posunout, lze to udělat jednoduše příkazem
//move počet_bloků. Vybraná oblast se posune směrem, kterým se díváme o počet bloků, který jsme zadali.

Zahlazování (smoothing)
Tato funkce částečně zahlazuje velké a ostré výčnělky v terénu.
Tip: Je potřeba mít označenou celou zahlazovanou oblast, nikoliv jen objekt, který chcete zahladit. Příkaz pro tuto funkci je
//smooth počet_fází. Když vykonáme příkaz //smooth, tak to vybranou oblast zahladí jen částečně. Buď můžeme příkaz několikrát zopakovat, nebo za něj napsat, kolik fází zahlazování se provede.

Naturalizace (zpřírodnění)
//naturalize
Tento příkaz naturalizuje vybraný region a to tak, že promění kámen na složení: jedna vrstva trávy, 3 vrstvy hlíny a zbytemkámen.
Názorný příklad: http://wiki.sk89q.com/w/content/0/0b/Naturalize.jpg

Okamžitá tráva a kytičky
Pokud chceme, aby oblast byla okamžitě zarostlá trávou a kytičkami, použijeme příkaz //flora

3. Schránka (clipboard)

Kopírování
Máme-li označen region a provedeme příkaz
//copy, tak se nám vybraná oblast zkopíruje do schránky. Podobný příkaz je
//cut, který oblast vyřízne a také zkopíruje do schránky.
Mějme na paměti, že pokud oblast vyřezáváme nebo kopírujeme, je zaznamenávána i pozice, ve které jste vůči kopírovanému/vyřezávanému objektu.

Otáčení
Pokud chceme zkopírovaný objekt otočit kolem osy Y, použijeme příkaz
//rotate úhel_ve_stpních (možné je 90 a jeho násobky 180 a 270)
Nápověda: http://wiki.sk89q.com/w/content/6/6d/WorldEdit_rotate.png

Vkládání
Pokud máme zkopírovanou oblast ve schránce, můžeme jí opět vložit například na jiné místo příkazem
//paste.
Pamatujte, v jaké jste byli pozici vůči objektu během jeho vyřežávání/kopírování.
Nápověda: http://wiki.sk89q.com/w/content/4/48/WorldEdit_paste.png

4. Generování

Válce a kruhy
Je možné vygenerovat vyplněné nebo nevyplněné válce, či kruhy.
//cyl id_bloku rádius výška - vygeneruje vyplněný válec
//hcyl id_bloku rádius výška - vygeneruje nevyplněný (dutý) válec
Pokud chceme vygenerovat kruh, zadáme výšku jen 1 blok.
Rádius a výška se udávají v číslech - počtech bloků.

Také můžeme vygenerovat elyptické válce, či elipsy.
//cyl id_bloku radius_západ-jih,radius_sever-jih výška - vyplněný eliptický válec nebo kruh
//hcyl id_bloku radius_západ-jih,radius_sever-jih výška - nevyplněný eliptický válec nebo kruh
Příklad: //hcyl 35 6,8 10 vygeneruje toto: http://prntscr.com/bhd6jr

Koule
Koule můžeme vygenerovat duté či plné. Příkaz
//sphere id_bloku radius - vygeneruje vyplněnou kouli
//hsphere id_bloku radius - vygeneruje nevyplněnou (dutou) kouli.
Pozn. Koule se generuje kolem bloku, na kterém stojíte.

Pyramidy
//pyramid id_bloku velikost nebo //hpyramid id_bloku velikost
vygeneruje plnou, či dutou pyramidu. Velikost znamená vzdálenost od středu základny pyramidy ke kraji základny.

Zalesňování
//forestgen velikost typ hustota
Tento příkaz vygeneruje les.
Velikost: počet bloků, do jaké dálky od vás se má les generovat
Typ: typy lesa na konci tohoto článku.
Hustota: zadává se v % (čím větší číslo, tím hustší, rozmezí 0-100) Ale pozor už i 10% je velmi hustý les.

5. Utility

Odstranění vody
//drain radius
Tento příkaz odstraní vodu/lávu ve vašem okolí. Je třeba stát na břehu vodní plochy a ne výše, než je hladina.

Oprava vodní plochy
/fixwater radius
/fixlava radius
Tyto příkazy zarovnají neúplnou vodní nebo lávovou plochu ve vašem okolí. Je třeba stát na břehu vodní plochy a ne výše, než je hladina.

Zasněžení/pokrytí sněhem
/snow radius
Tento příkaz pokryje vaše okolí sněhem.

Zatravnění
/green radius
Tento příkaz pokryje hlínu ve vašem okolí trávou.

Tání sněhu a ledu
/thaw radius
Tento příkaz způsobí roztání sněhu a ledu v okolí.

6. Nástroje

Nástroje fungují tak, že vytvářejí worldeditový nástroj z itemu, který právě držíme v ruce.

Nástroj na generování stromů
Vezmeme si do ruky jakýkoliv (nejlépe nepotřebný) předmět a provedeme příkaz
/tree typ_stromu. (typy stromů na konci článku).
Tímto příkazem se item který držíme v ruce promění na generátor stromů. Stačí s tím kliknout na trávu a okamžitě se na daném místě vygeneruje daný typ stromu.

Nahrazovací nástroj
/repl ID_bloku
Tento příkaz vytvoří nástroj, který nahrazuje blok, na který klikneme blokem, který jsme nastavili v příkazu.
Pravým tl. myši nahrazujeme, levým tl. myši nastavíme nástroj na blok, na který jsme klikli.

Cyklovač
/cycler
Blokům, na které klikneme s tímto nástrojem se změní jejich proměnná data. Pro příklad ... pokud budeme klikat na vlnu, bude měnit barvy.

6.1 Nástroj štětec (brush)

Tento nástroj funguje tak, že pokud si na nějaký item nastavíme nějaký typ štětce a následně s ním klikneme, můžeme s ním malovat nadefinovaný vzor. Při klikání tímto nástrojem se musíme koukat na nějaký blok, klidně i vzdálenější - kolem něj se bude generovat nadefinovaný vzor.

Kulovitý štětec
/brush sphere ID_bloku radius
/brush sphere h ID_bloku radius
Tento příkaz vytvoří štětec ve tvaru koule. Pokud použijeme příkaz, ve kterém je "h" - bude koule dutá.

Válcový štětec
/brush cyl h ID_bloku radius výška
/brush cyl ID_bloku radius výška
Vytvoří štětec ve tvaru válce (pokud bude v příkazu "h" bude dutý) ve vertikální poloze.

Štětec ve tvaru výběru
Označíme a zkopírujeme nějakou malou oblast. (viz bod 3- schránka)
Poté si dáme do ruky item, ze kterého chceme udělat tento nástroj.
Provedeme příkaz /brush clipboard -a
"-a" není povinné - slouží pro pracování se všemi bloky mimo vzduchu.

7. Další užitečné funkce

//undo
//undo počet_kroků
Tento příkaz vrátí zpět naposledy provedené úkony, můžeme vrátit i více kroků jedním příkazem.

//redo
Opak "undo" - vrátí zpět "odundovaný" krok.

Pokud chceme o označené oblasti zjistit z čeho se skládá a jak je velká, použijeme příkaz
//distr

8. Užitečné odkazy, informace a poznámky


Tento návod neobsahuje zcela všechny funkce WE! Kompletní návod a zdroj je k nalezení zde.Naši partneři